O projektu AGLOMERACIJA
“JELSA-VRBOSKA”

PROJEKTOM SUSTAVA ODVODNJE I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE “JELSA-VRBOSKA” OBUHVAĆENI SU GRADOVI / NASELJA:
STARI GRAD, JELSA, VRBOSKA BASINA.

Vrijednost projekta: Projekt izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe aglomeracije „Jelsa-Vrboska“ vrijedan je oko 170 milijuna kuna.

Rok za uspostavu: Krajnji rok za uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadnom vodom na području aglomeracije je 31.12.2020.

Cjelovitom izgradnjom sustava sva prikupljena otpadna voda će se pročišćavati na uređaj za pročišćavanje otpadne vode, čime će se osigurati adekvatna zaštita recipijenta na predmetnom području.

Održiv razvoj poboljšanjem
standarda vodno-komunalnih usluga

Odvodnja

Potreba za izgradnjom i dogradnjom sustava odvodnje proizlazi iz Direktive 91/271/EEZ. Sadašnji sustav odvodnje uvelike počiva na izgrađenim septičkim jamama koje se bez pročišćavanja ispuštaju u okolno tlo a manji dio je kanaliziran u sustav odvodnje kojim se te vode bez pročišćavanja ispuštaju u more. Projektom se predviđa prikupiti sve fekalne vode naselja Jelse, Vrboske, Staroga Grada i Basine te ih pročišćene ispustiti u recipijent.

Vodoopskrba

Uz izgradnju sustava odvodnje fekalnih voda, a zbog velikog broja uskih ulica nužno je izvesti rekonstrukciju i dogradnju vodoopskrbnog sustava, kojom će se znatno poboljšati kvaliteta opskrbe vodom. Uz rješenje problema nedostatnih profila cjevovoda a tako i nedostatnih tlakova u mreži, bit će sanirani i vodni gubici na dotrajalim čeličnim cjevovodima mjesnih mreža.

izgradnja-upova

Izgradnja UPOV-a

Projektiranim sustavom odvodnje prikupljat će se fekalne vode priključenih stanovnika i pročišćavati na planiranom uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

izgradnja-dma-zona

Formiranje DMA zona

Projektom vodoopskrbnog sustava je predviđeno formiranje DMA zona koje će uvelike olakšati praćenje vodnih gubitaka te njihovu brzu sanaciju.

vodovod-hvarski

Hvarski vodovod d.o.o.

(021) 778 261
Radičina bb, 21465 Jelsa
info@hvarskivodovod.hr
www.hvarskivodovod.hr

KORISTI PROJEKTA ZA LOKALNO STANOVNIŠTVO:

Izgradnjom/rekonstrukcijom vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje ostvarit će se niz mjera koje će omogućiti:

 • Viši standard života građana
 • Poboljšanje zdravstvenih i sanitarnih uvjeta
 • Pozitivan utjecaj na društvenu i gospodarsku strukturu otoka Hvara
 • Povećanje kvalitete turističke usluge
 • Priključenje većeg broja stanovništva na sustav javne odvodnje
 • Zaštita kvalitete površinskih i podzemnih voda
 • Očuvanje okolnih ekosustava s iznimnom bioraznolikošću
 • IZVOĐAČI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I
  DOKUMENTACIJE ZA JAVNU NABAVU:

  Ova web stranica izrađena je u okviru projekta Priprema projektne dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od
  strane EU za aglomeraciju Jelsa - Vrboska kojeg je sufinancirala Europska Unija iz kohezijskog fonda.
  “Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Hvarskog vodovoda d.o.o.”

  Na temelju izrađene studijske dokumentacije ugovoreni su:

   ISTRAŽNI RADOVI
   GEODETSKI PROJEKTI
   IDEJNI PROJEKTI
   GLAVNI PROJEKTI
   DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE

  Vrijednost projektne dokumentacije:

   3.462.083,00 kn bez PDV-a

   Kohezijski fond: 2.942.770,00 kn

   Partneri: 519.313,00 kn

  Kontakti:

  MINISTARSTVO REGIONALNOG RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

  www.mrrfeu.hr
  fondovi@mrrefeu.hr


  EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI
  www.strukturnifondovi.hr